Menu

Algemene Voorwaarden

Symbio-Katarsis - Oosterzele - Algemene VoorwaardenAanvaarden van de bestellingen

De toezending van onze catalogus heeft uitsluitend tot doel onze klanten in te lichten en sluit geen enkele verbintenis van onzentwege in.

Termijnen

De leveringstermijnen behelzen slechts een tijdsraming. Iedere wijziging in een bestelling kan de vastgestelde termijnen te niet doen.

Prijzen

Onze prijzen moeten verstaan worden zonder inbegrip van welke vervoerskosten, verpakking, rechten of kosten dan ook met uitzondering voor een schriftelijk tegengestelde overeenkomst. Bestellingen welke de 123,95 euro niet overschrijden worden enkel ex-magazijn afgeleverd en dit tegen onmiddelijke betaling of opgestuurd tegen betaling met daarbijkomende kosten.

Levering

Indien de koper zijn bestelling niet in ontvangst genomen heeft, binnen uiterlijk acht dagen na het in gebreke stellen per aangetekend schrijven, houden wij ons het recht voor, hetzij de overeenkomst ambtshalve te verbreken, hetzij de koper te verplichten de goederen in ontvangst te nemen en zich te schikken naar de voorwaarden en clausulen van de afgesloten overeenkomst, behoudens alle andere rechten.

Risico's

Elke aflevering geschiedt ex-magazijn, met uitzondering voor een schriftelijk tegengestelde overeenkomst.
De goederen reizen steeds op risiko van de bestemmeling.

Terugname van goederen

De terugname van eventueel tijdens het transport beschadigde goederen dient slechts als een welwillend gebaar van onzentwege beschouwd te worden maar houdt geen enkele verplichting in.

Betaling

Het bedrag van onze facturen is steeds volledig kontant te Zottegem betaalbaar. Iedere faktuur, welke onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege vermeerderd worden met een interest van 12% per jaar, tot op de dag van de betaling. Bovendien houden wij ons het recht voor, de overeenkomst te schorsen of te vernietigen, zelfs voor de andere op dat moment tussen de klant en onze firma bestaande bestellingen. Bij wijze van strafbepaling geldt dat de gehele of gedeeltelijke ontstentenis van betaling, na berichtgeving van de ingebrekestelling bij wijze van een aangetekend schrijven, aanleiding geeft tot een vaste schadevergoeding van 15% met een minimum van 123,95 euro.

Klachten

Elke klacht moet, om geldig te zijn, per aangetekend schrijven aan onze vennootschap worden meegedeeld en dit binnen de acht dagen na ontvangst
van de goederen.

De verplichtingen van de koper in het algemeen

De koper van onze produkten onderwerpt zich, door het feit dat hij produkten bij ons aankoopt, aan de hierboven vermelde voorwaarden.

Rechtspraak

Voor alle geschillen wordt enkel de Rechtbank van de maatschappelijke zetel van onze firma bevoegd verklaard.

Symbio, Meerlaanstraat 24, 9860 Oosterzele - Belgium, Ligging,Tel.: 09 360 37 18 Fax: 09 360 96 54,symbio@pandora.be, BTW BE0463 689 791 , Stratenplan